5 tips for good barn ventilation

5 tips for ventilation in the barn

Armed with the necessary knowledge, you make sure that your barn meets the imposed standards. We will help you on your way and give you 5 tips for good ventilation in the barn

Ventilation in the barn - benefits at a glance

 • Avoiding heat stress
 • Avoiding draughts
 • Automatic climate control
 • Healthy animals
 • Higher milk production in dairy cattle
 • Better feed intake and higher growth curve in beef cattle
 • A safe system

Tip 1 : Create transverse ventilation thanks to adjustable sails

It is important to create cross ventilation in the barn: the fresh air enters from one side and is discharged from the opposite side. This can be achieved by providing sufficient sideways ventilation.

Thanks to adjustable sails you get the air into the stable as high as possible through the top, in order to achieve a nice flow without draughts.

The rule applies: the wider your stable, the higher the opening should be. Please contact your ventilation specialist in time to ensure that everything is in place to adequately ventilate your barn.

Tip 2: Provide additional fans

Provide your barn with additional fans. These are also controlled by the climate computer to absorb heat peaks in summer. In this way you prevent heat stress by cattle and create optimal ventilation in the barn

Cross or longitudinal ventilation

Depending on the type of construction and the situation, the fans can reinforce the natural cross ventilation, or they are chosen to be installed as a function of longitudinal ventilation.

Tip 3: Choose a climate computer

Control your adjustable sails and fans with a climate computer! In this way you will obtain optimal ventilation in the barn at all times.

The climate computer takes this into account:

 • Wind speed
 • Wind direction
 • Inner temperature
 • Outdoor temperature
 • Humidity
 • Rain

An additional advantage: the climate computer can also control your atomization system, heating and lights. In short, when using a climate computer, your animals will stay 24/24 and 7/7 in the most optimal barn climate.

Tip 4: Provide doors in windbreak mesh

It is advisable to close the provided openings at your barn with doors in windbreak mesh. Gates in windbreak mesh provide extra ventilation in the barn, without draughts. The doors offer a supporting function for the corners where normal ventilation would otherwise not touch.

Tip 5: Provide safety

The legislation is strict with regard to safety. Comply with the imposed safety standards by using a birdscreen in front of the systems and places. This guarantees 100% safety for yourself and others. You also keep birds out of your barn. A real win-win.

Ventilatie in de stal – voordelen op een rijtje

 • Vermijden van hittestress
 • Vermijden van tocht
 • Automatische klimaatsturing
 • Gezonde dieren
 • Hogere melkproductie bij melkvee
 • Betere voederopname en hogere groeicurve bij vleesvee
 • Een veilig systeem

Tip 1 : Creëer dwarsventilatie dankzij regelbare zeilen

Het is belangrijk om dwarsventilatie te creëren in de stal: de verse lucht komt langs de ene zijde binnen, en wordt afgevoerd via de tegenoverliggende zijde. Dit verkrijg je door voldoende zijdelinkse ventilatie te voorzien.

Dankzij regelbare zeilen haal je de lucht zo hoog mogelijk binnen in de stal via de bovenkant, om zo een mooie doorstroming te kunnen behalen zonder tocht.

De regel geldt: hoe breder je stal, hoe hoger de opening moet zijn. Neem hiervoor tijdig contact op met je ventilatiespecialist, zodat alles kan voorzien worden om jouw stal voldoende te ventileren.

Ventilatie in de stal

Tip 2: Voorzie bijkomende ventilatoren

Voorzie jouw stal van bijkomende ventilatoren. Deze worden ook gestuurd door de klimaatcomputer om warmtepieken in de zomer op te vangen. Op deze manier voorkom je hittestress bij runderen en creëer je een optimale ventilatie in de stal

Dwars- of lengteventilatie

Afhankelijk van het type bouw en de situatie, kunnen de ventilatoren de natuurlijke dwarsventilatie versterken, of wordt er gekozen om ze te plaatsen in functie van lengteventilatie.

Tip 3: Kies voor een klimaatcomputer

Stuur je regelbare zeilen en ventilatoren aan met een klimaatcomputer! Zo bekom je ten alle tijden een optimale ventilatie in de stal.

De klimaatcomputer houdt rekening met:

 • Windsnelheid
 • Windrichting
 • Binnentemperatuur
 • Buitentemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Regen

Bijkomend voordeel: de klimaatcomputer kan ook jouw vernevelingsysteem, verwarming en lichten aansturen. Kortom, bij gebruik van een klimaatcomputer vertoeven je dieren 24/24 en 7/7 in het meest optimale stalklimaat.

Tip 4: Voorzie poorten in windbreekgaas

Het is aan te raden om de voorziene openingen aan jouw stal af te sluiten met poorten in windbreekgaas. Poorten in windbreekgaas zorgen voor extra ventilatie in de stal, zonder tocht. De poorten bieden een ondersteunende functie voor de hoeken waar gewone ventilatie anders niet raakt.

Tip 5: Voorzie in veiligheid

De wetgeving is streng op het gebied van veiligheid. Voldoe aan de opgelegde veiligheidsnormen door een vogelgaas voor de systemen de plaatsen. Zo wordt er 100% veiligheid voor jezelf en anderen gegarandeerd. Je weert eveneens vogels uit je stal. Een echte win-win.

Ventilatie in de stal

 

 

Solutions 
Custom made for optimal health of your animals

Together with you we look at the added value of our solutions for your project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industrial applications

Architectural applications